نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، نورمحمد تعیین مزیت نسبی تولید گندم، جو و برنج در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • آبیار، نورمحمد بررسی اقتصادی تولید محصولات علوفه‌ای جدید و فراموش شده در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 26-45]
 • آذین بخش، عابد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • آذین بخش، عابد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • آزادبخت2، محسن مقایسه‌ تلفات کمی کمباین‌های مختلف در برداشت برنج با رطوبت‌های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • آقاجانی، محمدعلی مروری بر مدل‌های پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقاجانی، محمدعلی مروری بر الگوهای پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • آقائی زاده، محسن مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • آهن ساز، سارا ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگان‌رود (استان گلستان) جهت کشت گندم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]

ا

 • ابراهیم‌نژاد، شاهپور بررسی روند تغییرات صفات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان به تاریخ کاشت و تراکم بذر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • ابطحی، سیدمرتضی تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه‌ای اسپرس [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 26-40]
 • ابطحی، سید مرتضی تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه ای اسپرس Onobrychis viciifolia Scop. [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، علی ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان در مزارع دیم زارعین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 36-44]
 • احمدی، مسعود مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • اسکو، ترانه تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • اشرف منصوری، غلامرضا مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • اندرخور، سید عباسعلی ارزیابی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبرید های جدید آفتابگردان در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-72]
 • اندرخور، سید عباسعلی ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید بخش کنجد در شرایط زارعین مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 61-68]
 • اندرخور، عباسعلی بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم صحرا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-74]
 • انصاری، همتعلی تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه ای اسپرس Onobrychis viciifolia Scop. [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری، همت علی تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه‌ای اسپرس [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 26-40]
 • اوراضی زاده، محمدرضا مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]

ب

 • بیابانی، عباس تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • بیابانی، عباس ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگان‌رود (استان گلستان) جهت کشت گندم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • بابائی، بابک مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • باصری نیا، ناصر بررسی اقتصادی تولید محصولات علوفه‌ای جدید و فراموش شده در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 26-45]
 • باقری، روح الله بررسی اثرات تاریخ کاشت بروی هیبریدهای (دیررس و متوسط‌رس) ذرت در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 66-82]
 • بذرافشان، محسن مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]

پ

 • پدرام، عادل مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]

ت

 • تجری، قباد بررسی اثرات تاریخ کاشت بروی هیبریدهای (دیررس و متوسط‌رس) ذرت در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 66-82]

ج

 • جعفرزاده، محمدرضا تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]

ح

 • حدادی، محمدحسین مقایسه اثر روش ‌های مختلف خاک ‌ورزی بر عملکرد سیلویی علوفه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • حدادی، محمد حسین اثرات روش‌های خاک‌‌ورزی و تراکم گیاه برعملکرد ذرت سیلویی پس از برداشت گندم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 45-62]
 • حسنی، فرشید مقایسه عملکرد و کیفیت بذر ذرت هیبرید رقم704 در رژیم‌های مختلف آبیاری و کود نیتروژن در والد مادری در دو شرایط اقلیمی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-65]
 • حسنی، مهدی مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • حسینپور، طهماسب ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان در مزارع دیم زارعین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 36-44]

خ

 • خاوری نژاد، محمدصادق معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]
 • خاوری نژاد، محمد صادق معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خردمند، غلامرضا ارزیابی تلقیح مایکوریزای همزیست با جو در تعدیل تنش شوری در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • خرم دل، سرور بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک (Ricinus communis) با کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • خسروی2، وحید تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]

د

 • داداشی، محمدرضا تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • داداشی، محمدرضا تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]
 • درٌی، محمد علی اسفرزه گیاهی جدید برای کشت در شمال شرق استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-60]
 • دیلم صالحی، رضا مستندسازی فرآیند تولید گندم در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • دیلم صالحی، رضا عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید گندم، استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 102-119]
 • دوگونچی، عبدالرحمان تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]

ر

 • رامئه، ولی‌اله بررسی واکنش لاین‌های پیشرفته کلزا در شرایط زارع مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 13-22]
 • رحمانی، محمد مقایسه عملکرد و کیفیت بذر ذرت هیبرید رقم704 در رژیم‌های مختلف آبیاری و کود نیتروژن در والد مادری در دو شرایط اقلیمی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-65]
 • رزاقی، محمدحسین مقایسه‌ تلفات کمی کمباین‌های مختلف در برداشت برنج با رطوبت‌های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • رزاقی، محمدحسین تعیین مزیت نسبی تولید گندم، جو و برنج در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • رستمی درونکلایی2، مهدی تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • رضوانی، عنایت مقایسه عملکرد و کیفیت بذر ذرت هیبرید رقم704 در رژیم‌های مختلف آبیاری و کود نیتروژن در والد مادری در دو شرایط اقلیمی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-65]
 • رضوان طلب، نصیبه مستندسازی فرآیند تولید گندم در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • رضوان طلب، نصیبه عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید گندم، استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 102-119]
 • رومانی، اعظم تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • رومانی، اعظم ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگان‌رود (استان گلستان) جهت کشت گندم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]

ز

 • زینتی، زهرا اثر روغن‌های فرار گیاهی در کنترل برخی قارچ های بیمارگر غلات [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینلی، ابراهیم مستندسازی فرآیند تولید گندم در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • زینلی، ابراهیم عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید گندم، استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 102-119]

س

 • سعید، علی ارزیابی عملکرد لاین‌های امید بخش نخود کابلی درکشت پاییزه تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-50]
 • سلطانی، افشین مستندسازی فرآیند تولید گندم در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • سلطانی، افشین عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید گندم، استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 102-119]
 • سلطانی، جمشید مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • سهرابی1، علی مقایسه لاین‌های امید‌‌بخش گندم نان در شرایط زارعین شهرستان علی‌آباد استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • سوقی، حبیب اله مقایسه لاین‌های امید‌‌بخش گندم نان در شرایط زارعین شهرستان علی‌آباد استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]

ش

 • شامیاتی، محمد بررسی پایداری ارقام مختلف کلزا تحت شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شباهنگ، جواد بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک (Ricinus communis) با کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • شیخ، فاطمه ارزیابی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک توده های بومی پیاز سفید گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-40]
 • شیخ، فاطمه تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ، فاطمه تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]
 • شمس آبادی، حسینعلی مقایسه‌ تلفات کمی کمباین‌های مختلف در برداشت برنج با رطوبت‌های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • شهبازی، حسنعلی مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]

ص

 • صابری، علیرضا ارزیابی سودمندی تولید بلال و علوفه از کشت مخلوط ذرت شیرین با سویا در مقایسه با کشت خالص آن‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • صابری، علیرضا بررسی اقتصادی تولید محصولات علوفه‌ای جدید و فراموش شده در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 26-45]
 • صادقی، فرهاد بررسی اثرات تاریخ کاشت بروی هیبریدهای (دیررس و متوسط‌رس) ذرت در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 66-82]
 • صادقیان، سید یعقوب مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • صادق زاده حمایتی، سعید مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • صبوری، حسین تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]

ع

 • عبدالعظیم‌زاده، رقیه ارزیابی عملکرد لاین‌های امید بخش نخود کابلی درکشت پاییزه تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-50]
 • عزیزی، علی اصغر تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی، علی اصغر تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]
 • عسگری، معصومه تعیین مزیت نسبی تولید گندم، جو و برنج در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • علی محمدزاده، سبلان مقایسه‌ تلفات کمی کمباین‌های مختلف در برداشت برنج با رطوبت‌های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]

ف

 • فتحی، رستم بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، رستم بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • فتحی، محمدرضا مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • فتوحی، فربد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتوحی، فربد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • فتوحی، کیوان مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • فرجی، ابوالفضل تاثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرجی، ابوالفضل بررسی پایداری ارقام مختلف کلزا تحت شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرجی، ابوالفضل تأثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • فیض بخش، محمدتقی ارزیابی مصرف انرژی و و ظرفیت گرمایش جهانی مزارع سورگوم علوفه‌ای در شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 17-35]
 • فیض‌بخش، محمد تقی ارزیابی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک توده های بومی پیاز سفید گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-40]
 • فغانی، الهام ارزیابی تلقیح مایکوریزای همزیست با جو در تعدیل تنش شوری در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • فلاح، الهیار تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • فلاحی، حسین علی بررسی روند تغییرات صفات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان به تاریخ کاشت و تراکم بذر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • فلاحی، حسین علی بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم صحرا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-74]

ق

 • قائدرحمتی، مهناز ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان در مزارع دیم زارعین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 36-44]
 • قائمی، علیرضا مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • قلی‌زاده، عبداللطیف تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • قمری، بهرام بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • قمری، بهرام بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]

ک

 • کابوسی، کامی بررسی پایداری ارقام مختلف کلزا تحت شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاکوئی نژاد، مژده مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • کامکار، بهنام ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگان‌رود (استان گلستان) جهت کشت گندم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • کریمی، احمدرضا مقایسه لاین‌های امید‌‌بخش گندم نان در شرایط زارعین شهرستان علی‌آباد استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • کوچکی، علیرضا بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک (Ricinus communis) با کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]

م

 • محسنی، مسعود مقایسه اثر روش ‌های مختلف خاک ‌ورزی بر عملکرد سیلویی علوفه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • محسنی، مسعود اثرات روش‌های خاک‌‌ورزی و تراکم گیاه برعملکرد ذرت سیلویی پس از برداشت گندم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 45-62]
 • محمداسمعیلی، مجید تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • محمودیان، مهرداد بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم صحرا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-74]
 • مختارپور، حسن ارزیابی مصرف انرژی و و ظرفیت گرمایش جهانی مزارع سورگوم علوفه‌ای در شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 17-35]
 • مریداحمدی، سحر بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک (Ricinus communis) با کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • میرکریمی، اعظم ارزیابی تلقیح مایکوریزای همزیست با جو در تعدیل تنش شوری در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • مطلوبی، فرشید مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • مفیدی، حسام‌الدین بررسی روند تغییرات صفات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان به تاریخ کاشت و تراکم بذر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • منصوری، سعداله ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید بخش کنجد در شرایط زارعین مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 61-68]

ن

 • ناظری، محمد ارزیابی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک توده های بومی پیاز سفید گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-40]
 • نظری، زهره ارزیابی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک توده های بومی پیاز سفید گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-40]
 • نظری، لیلا اثر روغن‌های فرار گیاهی در کنترل برخی قارچ های بیمارگر غلات [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • واحدی، سعید مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]