یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی (RAICP) - واژه نامه اختصاصی