یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی (RAICP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله