نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفت تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • آفتابگردان ارزیابی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبرید های جدید آفتابگردان در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-72]
 • آماده‌سازی زمین اثرات روش‌های خاک‌‌ورزی و تراکم گیاه برعملکرد ذرت سیلویی پس از برداشت گندم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 45-62]

ا

 • اثر متقابل بررسی واکنش لاین‌های پیشرفته کلزا در شرایط زارع مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 13-22]
 • اجزای عملکرد تاثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجزای عملکرد تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجزای عملکرد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجزای عملکرد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • اجزای عملکرد تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]
 • اجزای عملکرد تأثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • ارتفاع بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک (Ricinus communis) با کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • ارزش غذایی تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه ای اسپرس Onobrychis viciifolia Scop. [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزش غذایی تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه‌ای اسپرس [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 26-40]
 • اسپرس تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه ای اسپرس Onobrychis viciifolia Scop. [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسپرس تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه‌ای اسپرس [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 26-40]
 • استان گلستان تعیین مزیت نسبی تولید گندم، جو و برنج در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • استقرار مزرعه مقایسه عملکرد و کیفیت بذر ذرت هیبرید رقم704 در رژیم‌های مختلف آبیاری و کود نیتروژن در والد مادری در دو شرایط اقلیمی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-65]
 • اسفرزه اسفرزه گیاهی جدید برای کشت در شمال شرق استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-60]
 • الگوی پیش‌آگاهی مروری بر الگوهای پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • الگوی رقومی ارتفاع ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگان‌رود (استان گلستان) جهت کشت گندم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • الگوی کاشت دو ردیفه ارزیابی سودمندی تولید بلال و علوفه از کشت مخلوط ذرت شیرین با سویا در مقایسه با کشت خالص آن‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • الگوی کشت بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی کشت بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • انرژی غیرمستقیم ارزیابی مصرف انرژی و و ظرفیت گرمایش جهانی مزارع سورگوم علوفه‌ای در شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 17-35]
 • انرژی ویژه ارزیابی مصرف انرژی و و ظرفیت گرمایش جهانی مزارع سورگوم علوفه‌ای در شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 17-35]

ب

 • بادزدگی فوزاریومی سنبله مروری بر مدل‌های پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • بادزدگی فوزاریومی سنبله مروری بر الگوهای پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • بذر ذرت مقایسه عملکرد و کیفیت بذر ذرت هیبرید رقم704 در رژیم‌های مختلف آبیاری و کود نیتروژن در والد مادری در دو شرایط اقلیمی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-65]
 • برنج مقایسه‌ تلفات کمی کمباین‌های مختلف در برداشت برنج با رطوبت‌های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • بیماری تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • بودجه‌بندی بررسی اقتصادی تولید محصولات علوفه‌ای جدید و فراموش شده در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 26-45]

پ

 • پیاز خوراکی ارزیابی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک توده های بومی پیاز سفید گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-40]
 • پیش‌آگاهی مروری بر مدل‌های پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاریخ کاشت بررسی اثرات تاریخ کاشت بروی هیبریدهای (دیررس و متوسط‌رس) ذرت در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 66-82]
 • تجزیه خوشه‌ای تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه ای اسپرس Onobrychis viciifolia Scop. [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیه خوشه‌ای تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه‌ای اسپرس [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 26-40]
 • تجزیه مرکب بررسی واکنش لاین‌های پیشرفته کلزا در شرایط زارع مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 13-22]
 • تحلیل حساسیت تعیین مزیت نسبی تولید گندم، جو و برنج در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگان‌رود (استان گلستان) جهت کشت گندم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • تحلیل همبستگی بررسی پایداری ارقام مختلف کلزا تحت شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحمل به سرما ارزیابی عملکرد لاین‌های امید بخش نخود کابلی درکشت پاییزه تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-50]
 • تراکم بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم صحرا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-74]
 • تراکم بوته بررسی روند تغییرات صفات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان به تاریخ کاشت و تراکم بذر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • تراکم گیاهی ارزیابی سودمندی تولید بلال و علوفه از کشت مخلوط ذرت شیرین با سویا در مقایسه با کشت خالص آن‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • تریتیکاله بررسی اقتصادی تولید محصولات علوفه‌ای جدید و فراموش شده در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 26-45]
 • ترکیبات طبیعی اثر روغن‌های فرار گیاهی در کنترل برخی قارچ های بیمارگر غلات [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعداد بوته اثرات روش‌های خاک‌‌ورزی و تراکم گیاه برعملکرد ذرت سیلویی پس از برداشت گندم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 45-62]
 • تعداد دانه در سنبله تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • تعداد شاخه در بوته تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعداد شاخه در بوته تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]
 • تغذیه معدنی مقایسه عملکرد و کیفیت بذر ذرت هیبرید رقم704 در رژیم‌های مختلف آبیاری و کود نیتروژن در والد مادری در دو شرایط اقلیمی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-65]
 • تیمارهای رطوبتی معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیمارهای رطوبتی معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]
 • تناسب اراضی ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگان‌رود (استان گلستان) جهت کشت گندم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • تنش گرما تاثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنش گرما تأثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • توان تراکتور عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید گندم، استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 102-119]
 • تولید مقایسه اثر روش ‌های مختلف خاک ‌ورزی بر عملکرد سیلویی علوفه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • تولید علوفه اثرات روش‌های خاک‌‌ورزی و تراکم گیاه برعملکرد ذرت سیلویی پس از برداشت گندم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 45-62]

ج

 • جمعیت‌های بومی ارزیابی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک توده های بومی پیاز سفید گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-40]

خ

 • خاک‌ورزی حفاظتی مقایسه اثر روش ‌های مختلف خاک ‌ورزی بر عملکرد سیلویی علوفه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • خوشه سفیدی تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]

د

 • دارو اسفرزه گیاهی جدید برای کشت در شمال شرق استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-60]
 • دیم ارزیابی عملکرد لاین‌های امید بخش نخود کابلی درکشت پاییزه تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-50]

ذ

 • ذرت مقایسه اثر روش ‌های مختلف خاک ‌ورزی بر عملکرد سیلویی علوفه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • ذرت اثرات روش‌های خاک‌‌ورزی و تراکم گیاه برعملکرد ذرت سیلویی پس از برداشت گندم [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 45-62]
 • ذرت بررسی اثرات تاریخ کاشت بروی هیبریدهای (دیررس و متوسط‌رس) ذرت در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 66-82]

ر

 • ریزش مقایسه‌ تلفات کمی کمباین‌های مختلف در برداشت برنج با رطوبت‌های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • ریزوسفر ارزیابی تلقیح مایکوریزای همزیست با جو در تعدیل تنش شوری در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • رطوبت دانه مقایسه‌ تلفات کمی کمباین‌های مختلف در برداشت برنج با رطوبت‌های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • رقم تاثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقم تأثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • رقم متحمل ارزیابی تلقیح مایکوریزای همزیست با جو در تعدیل تنش شوری در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • رگرسیون مرحله ای معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رگرسیون مرحله‌ای معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]
 • رویشی بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم صحرا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-74]
 • روغن های گیاهی اثر روغن‌های فرار گیاهی در کنترل برخی قارچ های بیمارگر غلات [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زراعت مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • زودرس ارزیابی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبرید های جدید آفتابگردان در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-72]
 • زئولیت تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]

ژ

 • ژنوتیپ مقایسه لاین‌های امید‌‌بخش گندم نان در شرایط زارعین شهرستان علی‌آباد استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • ژنوتیپ بررسی روند تغییرات صفات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان به تاریخ کاشت و تراکم بذر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]

س

 • سرعت رشد محصول بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک (Ricinus communis) با کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • سرعت رشد نسبی بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک (Ricinus communis) با کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگان‌رود (استان گلستان) جهت کشت گندم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • سوخت ارزیابی مصرف انرژی و و ظرفیت گرمایش جهانی مزارع سورگوم علوفه‌ای در شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 17-35]
 • سوخت عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید گندم، استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 102-119]

ش

 • شاخص پایداری بررسی پایداری ارقام مختلف کلزا تحت شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص سطح برگ بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک (Ricinus communis) با کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-95]
 • شرایط دیم ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان در مزارع دیم زارعین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 36-44]
 • شرایط زارعین ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید بخش کنجد در شرایط زارعین مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 61-68]
 • شکر مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • شوری ارزیابی تلقیح مایکوریزای همزیست با جو در تعدیل تنش شوری در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]

ص

 • صفات بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم صحرا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-74]
 • صنایع غذایی اسفرزه گیاهی جدید برای کشت در شمال شرق استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-60]

ط

 • طارم هاشمی تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]

ظ

 • ظرفیت آب مزرعه معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ظرفیت آب مزرعه معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]

ع

 • علوفه مقایسه اثر روش ‌های مختلف خاک ‌ورزی بر عملکرد سیلویی علوفه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • علوفه ارزیابی سودمندی تولید بلال و علوفه از کشت مخلوط ذرت شیرین با سویا در مقایسه با کشت خالص آن‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • عملیات زراعی مستندسازی فرآیند تولید گندم در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • عملیات زراعی ارزیابی مصرف انرژی و و ظرفیت گرمایش جهانی مزارع سورگوم علوفه‌ای در شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 17-35]
 • عملیات زراعی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید گندم، استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 102-119]
 • عملکرد ارزیابی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک توده های بومی پیاز سفید گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 29-40]
 • عملکرد ارزیابی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبرید های جدید آفتابگردان در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-72]
 • عملکرد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد بررسی پایداری ارقام مختلف کلزا تحت شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • عملکرد بررسی روند تغییرات صفات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان به تاریخ کاشت و تراکم بذر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • عملکرد ارزیابی تلقیح مایکوریزای همزیست با جو در تعدیل تنش شوری در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • عملکرد دانه مقایسه لاین‌های امید‌‌بخش گندم نان در شرایط زارعین شهرستان علی‌آباد استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • عملکرد دانه بررسی واکنش لاین‌های پیشرفته کلزا در شرایط زارع مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 13-22]
 • عملکرد دانه تاثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد دانه تأثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • عملکرد دانه مستندسازی فرآیند تولید گندم در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • عملکرد دانه ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان در مزارع دیم زارعین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 36-44]
 • عملکرد دانه بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم صحرا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 63-74]
 • عملکرد دانه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید بخش کنجد در شرایط زارعین مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 61-68]
 • عملکرد علوفه تر بررسی اقتصادی تولید محصولات علوفه‌ای جدید و فراموش شده در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 26-45]
 • عملکرد و اجزای عملکرد بررسی اثرات تاریخ کاشت بروی هیبریدهای (دیررس و متوسط‌رس) ذرت در شرایط آب و هوایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 66-82]

غ

 • غلاف در بوته تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلاف در بوته تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]

ق

 • قارچ اثر روغن‌های فرار گیاهی در کنترل برخی قارچ های بیمارگر غلات [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کارایی مصرف آب بررسی پایداری ارقام مختلف کلزا تحت شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشت اسفرزه گیاهی جدید برای کشت در شمال شرق استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 51-60]
 • کشاورزان مقایسه لاین‌های امید‌‌بخش گندم نان در شرایط زارعین شهرستان علی‌آباد استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • کشت پاییزه ارزیابی عملکرد لاین‌های امید بخش نخود کابلی درکشت پاییزه تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-50]
 • کشت خالص ارزیابی سودمندی تولید بلال و علوفه از کشت مخلوط ذرت شیرین با سویا در مقایسه با کشت خالص آن‌ها [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • کشت نمایشی مطهر، رقم چند جوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 73-84]
 • کیفیت علوفه تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه ای اسپرس Onobrychis viciifolia Scop. [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت علوفه تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه‌ای اسپرس [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 26-40]
 • کلزا بررسی واکنش لاین‌های پیشرفته کلزا در شرایط زارع مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 13-22]
 • کمباین مقایسه‌ تلفات کمی کمباین‌های مختلف در برداشت برنج با رطوبت‌های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • کنجد ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید بخش کنجد در شرایط زارعین مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 61-68]
 • کود تأثیر سیلیس و نیتروژن بر بلاست، سوختگی غلاف، کرم ساقه‌خوار و عملکرد [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • کود تاثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود تأثیر عارضه خشکیدگی گل‌آذین ساقه اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • کود اوره تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]

گ

 • گیاهان علوفه‌ای فراموش شده بررسی اقتصادی تولید محصولات علوفه‌ای جدید و فراموش شده در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 26-45]
 • گندم تأثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری آزوسپریلیوم برعملکرد و اجزای عملکرد گندم نان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • گندم مروری بر مدل‌های پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم مروری بر الگوهای پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • گندم مستندسازی فرآیند تولید گندم در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • گندم بررسی روند تغییرات صفات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان به تاریخ کاشت و تراکم بذر [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 63-78]
 • گندم عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید گندم، استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 102-119]
 • گندم نان معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم نان بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم نان بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم دیم در سه الگوی مختلف کشت در منطقه ایلام [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • گندم نان معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]
 • گندم نان ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان در مزارع دیم زارعین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 36-44]

ل

 • لاین ذرت مقایسه عملکرد و کیفیت بذر ذرت هیبرید رقم704 در رژیم‌های مختلف آبیاری و کود نیتروژن در والد مادری در دو شرایط اقلیمی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-65]
 • لاین‌های امید بخش ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید بخش کنجد در شرایط زارعین مازندران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 61-68]

م

 • مازندران مقایسه اثر روش ‌های مختلف خاک ‌ورزی بر عملکرد سیلویی علوفه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • مایکوتوکسین اثر روغن‌های فرار گیاهی در کنترل برخی قارچ های بیمارگر غلات [(مقالات آماده انتشار)]
 • مایکوریزا ارزیابی تلقیح مایکوریزای همزیست با جو در تعدیل تنش شوری در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 1-25]
 • مدیریت بیماری مروری بر مدل‌های پیش‌آگاهی بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • مزارع زارعین ارزیابی عملکرد لاین‌های امید بخش نخود کابلی درکشت پاییزه تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-50]
 • مزیت نسبی تعیین مزیت نسبی تولید گندم، جو و برنج در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • مستندسازی مستندسازی فرآیند تولید گندم در استان گلستان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • مصرف آب مقایسه عملکرد و کیفیت بذر ذرت هیبرید رقم704 در رژیم‌های مختلف آبیاری و کود نیتروژن در والد مادری در دو شرایط اقلیمی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 46-65]
 • مولفه‌های اصلی تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه ای اسپرس Onobrychis viciifolia Scop. [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولفه‌های اصلی تعیین ارزش غذایی اکوتیپ‌های بومی گیاه علوفه‌ای اسپرس [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 26-40]

ن

 • نخود ارزیابی عملکرد لاین‌های امید بخش نخود کابلی درکشت پاییزه تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 39-50]

ه

 • هایولا بررسی پایداری ارقام مختلف کلزا تحت شرایط تنش شوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • هیبرید‌های جدید ارزیابی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبرید های جدید آفتابگردان در استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-72]
 • هزینه منابع داخلی تعیین مزیت نسبی تولید گندم، جو و برنج در استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • همبستگی معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • همبستگی تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • همبستگی معرفی دو ژنوتیپ جدید گندم در شرایط آبی و تنش خشکی مازندران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 13-25]
 • همبستگی تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز و دانه باقلا [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 41-50]