بر اساس نویسندگان

آ

 • آبیار، نورمحمد [1] استادیار گروه اقتصادی اجتماعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • آبیار، نورمحمد [1] استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • آذین بخش، عابد [1] کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان
 • آذین بخش، عابد [1] کارشناس‌ارشد زراعت و اصلاح نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان
 • آزادبخت2، محسن [1]
 • آقاجانی، محمدعلی [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • آقاجانی، محمدعلی [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاهپزشکی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • آقائی زاده، محسن [1]
 • آهن ساز، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس.

ا

 • ابراهیم‌نژاد، شاهپور [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • ابطحی، سیدمرتضی [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • ابطحی، سید مرتضی [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • احمدی، علی [1] مربی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • احمدی، مسعود [1]
 • اسکو، ترانه [1] اعضای هیأت‌علمی موسسه تحقیقات برنج کشور (شعبه مازندران)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران
 • اشرف منصوری، غلامرضا [1]
 • اندرخور، سید عباسعلی [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • اندرخور، سید عباسعلی [1] عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • اندرخور، عباسعلی [1] مربی بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • انصاری، همتعلی [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • انصاری، همت علی [1] بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اوراضی زاده، محمدرضا [1]

ب

 • بیابانی، عباس [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • بیابانی، عباس [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس،ایران
 • بابائی، بابک [1]
 • باصری نیا، ناصر [1] کارشناس ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • باقری، روح الله [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه.، ایران
 • بذرافشان، محسن [1]

ت

 • تجری، قباد [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه.، ایران

ج

ح

 • حدادی، محمدحسین [1] اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری
 • حدادی، محمد حسین [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری
 • حسنی، فرشید [1] استادیار پژوهش، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران
 • حسنی، مهدی [1]
 • حسینپور، طهماسب [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

خ

 • خاوری نژاد، محمدصادق [1] مربی پژوهش بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.
 • خاوری نژاد، محمد صادق [1] مربی پژوهش بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • خردمند، غلامرضا [1] کارشناس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • خرم دل، سرور [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خسروی2، وحید [1]

د

 • داداشی، محمدرضا [1] استادیار گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • داداشی، محمدرضا [1] استادیار گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد ، گرگان، ایران
 • درٌی، محمد علی [1] عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • دیلم صالحی، رضا [2] کارشناس ارشد بهینه سازی انرژی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، منطقه گلستان
 • دوگونچی، عبدالرحمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

ر

 • رامئه، ولی‌اله [1] دانشیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری
 • رحمانی، محمد [1] دکتری زراعت، محقق، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران
 • رزاقی، محمدحسین [2] محقق بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • رستمی درونکلایی2، مهدی [1]
 • رضوانی، عنایت [1] دکتری زراعت، محقق، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران
 • رضوان طلب، نصیبه [1] دانش آموخته دکتری زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رضوان طلب، نصیبه [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رومانی، اعظم [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • رومانی، اعظم [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی/ دانشگاه گنبد کاووس

ز

س

 • سعید، علی [1] عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
 • سلطانی، افشین [2] استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلطانی، جمشید [1]
 • سهرابی1، علی [1]
 • سوقی، حبیب اله [1] استادیار و کارشناس بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گرگان، ایران.

ش

 • شامیاتی، محمد [1] دانش آموخته کاشناسی ارشد گروه کشاورزی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • شباهنگ، جواد [1] دکتری بوم شناسی زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • شیخ، فاطمه [1] استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • شیخ، فاطمه [1] استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • شیخ، فاطمه [1] استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • شمس آبادی، حسینعلی [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم. دانشکده مهندسی آب و خاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شهبازی، حسنعلی [1] اعضای هیئت علمی و کارشناسان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

ص

 • صابری، علیرضا [1] استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • صابری، علیرضا [1] استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • صادقی، فرهاد [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش گشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه.، ایران.
 • صادقیان، سید یعقوب [1]
 • صادق زاده حمایتی، سعید [1]
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

ع

ف

 • فتحی، رستم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه ایلام
 • فتحی، رستم [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه ایلام
 • فتحی، محمدرضا [1]
 • فتوحی، فربد [1] 3استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • فتوحی، فربد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • فتوحی، کیوان [1]
 • فرجی، ابوالفضل [1] دانشیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • فرجی، ابوالفضل [1] دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • فرجی، ابوالفضل [1] دانشیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • فیض بخش، محمدتقی [1] استادیار بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • فیض‌بخش، محمد تقی [1] محقق بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • فغانی، الهام [1] موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • فلاح، الهیار [1] استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور (شعبه مازندران)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران
 • فلاحی، حسین علی [2] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

ق

 • قائدرحمتی، مهناز [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • قائمی، علیرضا [1]
 • قلی‌زاده، عبداللطیف [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • قمری، بهرام [2] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

ک

م

ن

 • ناظری، محمد [1] کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
 • نظری، زهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی
 • نظری، لیلا [1] استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.